• Slideshow 1

Park u Kutjevu

Sjeveroistočno od Požege u Kutjevu,  poznatom vinogradarskom kraju, diže se kasnobarokni dvorac obitelji Turković uklopljen u prostrani park (cca 1,7 ha). Unutar kamenog ogradnog zida, napravljenog 1735. možda još na temeljima cistercitske ograde samostanskog sklopa, rubom su sađena stabla, dok je središnji prostor ispred dvorca uređen s neohistoricističkom rondelom.


Park je, sudeći po starosti dekorativnih vrsta drveća, podignut početkom 19. stoljeća. Oblikovan je u slobodnom engleskom stilu, bogat parkovnim vrstama, od kojih je vrijedno spomenuti po obimu, starosti, ljepoti krošnje slijedeće vrste: lipu (Tilia cordata), platanu (Platanus acerifolia), čempres (Chamaeciparis Lawsaniana), crveni hrast (Quercus rubra) i kavkasku jelu (Abies nordmaniana).

Zbog raznolikosti sastava biljnih vrsta, kao i starosti stabala te resporeda-kompozicije parka, park predstavlja vrijedni hortikulturni spomenik prirode, pa je kao takav zaštićen 1967. godine.

Virtualnu šetnju parkom možete pogledati klikom na link:

http://www.kutjevo.com/en/agrotourism/virtual-tour-kutjevo.html

U ljeto 2009. godine izvršena je inventarizacija stabala u parku, te su zabilježene slijedeće vrste:

 1. Paulovnija  (Paulownia tomentosa (Thumb.) Steud.)
 2. Negundovac (Acer negundo L.)
 3. Gimnoklad  (Gimnocladus dioicus  (L) K. Koch.)
 4. Obični grab (Carpinus betulus L.)
 5. Bršljan  (Hedera helix L.)
 6. Bijeli dud  (Morus alba L.)
 7. Primorski bor (Pinus maritima Mill,  (Pinus pinaster Ait.)
 8. Europski ariš  (Larix europea Mill)
 9. Obični bor (Pinus silvestris  L.)
 10. Crvena bukva  (Fagus silvatica f. purpurea  L.)
 11. Obični orah  (Juglans regia  L.)
 12. Crveni hrast  (Quercus rubra  L., Quercus borealis  Michx)
 13. Europska tisa   (Taxus baccata  L.)
 14. Divlja  trešnja  (Prunus avium  L.)
 15. Divlji  kesten  (Aesculus hippocastanum  L)
 16. Obična  pavit  (Clematis vitalba  L )
 17. Obični bagrem  (Robinia pseudoacacia  L.)
 18. Obična smreka  (Picea abies  L.)
 19. Javorolisna platana  (Platanus acerifolia  Wild.)
 20. Crvena bukva visećih grana  (Fagus silvatica „Atropurpurea Pendula“)
 21. Velelisna lipa  (Tilia platyphyllos Scop.., Tilia grandifolia Ehrh.)
 22. Uskolisna bukva  (Fagus silvatica var. asplenifolia)
 23. Malolisna lipa  (Tilia cordata Mill., Tilia parvifolia Ehrh.)
 24. Obična breza  (Betula pendula Roth., Betula verrucosa Ehrh.)
 25. Javor mliječ   (Acer platanoides L.)
 26. Divlja šljiva  (Prunus cerasifera Ehrh., Prunus divaricata Ldb.)
 27. Ginkgo  (Ginkgo biloba L.)
 28. Bodljikasta ili plava smreka  (Picea pungens Engelm., cv „Argentea“)
 29. Virdžinijska borovica  (Juniperus virginijana L.)
 30. Japanska sofora  (: Sophora japonica L.)
 31. Gorski javor  (Acer pseudoplatanus L.)
 32. Crni dud   (Morus nigra L.)
 33. Crna bazga  (Sambucus nigra L.)
 34. Poljski brijest (Ulmus minor, Ulmus carpinifolia Gled.)
 35. Kavkaska jela  (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.)

 

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association