• Slideshow 1

Propisi

 

-Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, NN 139/08

 Uredba o ekološkoj mreži nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže  NN 80/2019

- Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/05NN 137/09

- Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu NN 70/09

- Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN 154/08

- Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama NN 84/96 i 79/02

- Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99 (prestao važiti čl.2.)

- Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda  terrestria) NN 29/99 (prestao važiti čl.2.)

-Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) NN 34/02 (prestao važiti čl.4.)

- Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za održavanje stanišnih tipova NN 7/06
- Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
NN 72/09
- Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš NN 136/06
- Pravilnik o prijelazima za divlje životinje
NN 5/07
- Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš
NN 5/07

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
- Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (35/08)
- Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)

- Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja NN 44/05

- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99, NN 143/08)

 

Međunarodni pravni propisi

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: RAMSAR, 1971.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 6/96Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 7/02Usvojen: MONTREAL, 2000.
Stupio na snagu: 11. rujna 2003.
Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Narodne novine Međunarodni ugovori 12/99
Usvojena: WASHINGTON, 1973.
Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BERN, 1979.
Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BONN, 1979.
Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

Zakon o potvrvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: BONN, 1996.
Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku:

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: LONDON, 1991.
Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/02
Usvojena: FIRENCA, 2000.
Stupila na snagu (i za RH): 1. ožujka 2004.
Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

Sporazum o razumjevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda)Potpisan: 2002.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus, 1998)

 

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association