Opis područja

Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku nastao je krajem 19.stoljeća.

Park u Lipiku pripada kategoriji spomenika parkovne arhitekture, a zaštićenim područjem proglašen je 12. siječnja 1965. godine.

Zasađen je u sklopu kupališnog i lječilišnog kompleksa u Lipiku, a prostire se na površini od oko 10 hektara. Podignut je krajem 19. stoljeća unutar autohtone šume hrasta lužnjaka. Paralelno s isušivanjem močvarnog terena, mjestimično je obavljena sječa šume, podizane su kupališne građevine, unošene alohtone vrste drveća i grmlja.

Perivoj je do danas sačuvan na izvornoj površini i bez bitnih promjena perivojne kompozicije.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000