Zaštićena područja

Iako po svojoj površini spada među manje u Hrvatskoj te nema veliki broj zaštićenih lokaliteta, Požeško-slavonska županija ima veliku površinu pod zaštitom, oko 31.000 ha, što čini 17% ukupne površine. Bioraznolikost svojti i staništa Požeško-slavonske županije vrlo je značajna, zahvaljujući prije svega gorju koje okružje Požešku kotlinu s panonsko-kontinentalnom klimom.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, osim Parka prirode Papuk kojim upravlja Javna ustanova PP Papuk, u Požeško-slavonskoj županiji zaštićena su četiri područja u dvije kategorije zaštite: značajni krajobraz (1) i spomenik parkovne arhitekture (3) kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.

Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže na području Požeško-slavonske županije obuhvaćeno 18 područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.

Značajni krajobraz
Spomenik parkovne arhitekture

Ekološka mreža

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

 

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora, a sastoji se od 571 poligonskog Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS), 171 točkastih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (najvećim dijelom špiljski objekti) (POVS) te 38 poligonskih Područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

Dodatne informacije potražite na https://www.bioportal.hr/

Strogo zaštićene vrste

Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su u opasnosti od izumiranja, usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, a na prijedlog Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Važeći popis strogo zaštićenih vrsta naveden je u Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/1373/16).

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.
Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

  • namjerno hvatati ili ubijati,
  • namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,
  • namjerno uništiti ili uzimati jaja,
  • namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
  • oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

Strogo zaštičene vrste

Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su u opasnosti od izumiranja, usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, a na prijedlog Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Važeći popis strogo zaštićenih vrsta naveden je u Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/1373/16).

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.
Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

  • namjerno hvatati ili ubijati,
  • namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,
  • namjerno uništiti ili uzimati jaja,
  • namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
  • oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

Strogo zaštićene vrste na području Požeško-slavonske županije nad kojima Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije provodi godišnji monitoring

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000