U cilju informiranja javnosti o zaštićenim područjima, vrstama i staništima Javna ustanova kontinuirano izdaje publikacije koje su dostupne u digitalnom formatu.

Park u Kutjevu

Park u Kutjevu proglašen je spomenikom parkovne arhitekture 1967. godine a prostire se na površini od oko 1,7 ha. Podignut je krajem 19. stoljeća te je sastavni dio povijesnog kutjevačkog kompleksa barokne crkve i dvorca Kutjevo.  U knjizi Park u Kutjevu - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture (perivoj, crkva i dvorac) prikazano je Kutjevu kroz povijest te park uz dvorac i crkvu sa popisom vrsta drveća i grmlja.

Park u Lipiku

 

Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku nastao je krajem 19.stoljeća.Spomenikom parkovne arhitekture proglašen je 1965. godine. Park se prostire na površini od 10,4 ha. Perivoj je do danas sačuvan na izvornoj površini i bez bitnih promjena perivojne kompozicije. U knjizi Park u Lipiku - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture prikazana je povijest Lipika te park uz specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju sa popisom vrsta drveća i grmlja.

Park u Trenkovu

Park u sklopu kojeg se nalazi dvorac upisan je u Registar zaštićenih objekata prirode kao spomenik parkovne arhitekture 1964. godine.Park zahvaća površinu od 5,20 ha, a obiluje brojnim domaćim vrstama i većim brojem egzota kao npr. grčki hrast ili razna kultivirana stabla jasena, johe i lipe hrastovi, lipe, grabovi,javori, smreke, borovi koje su, uz povijest Trenkova opisane u knjizi Park u Trenkovu - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture.

Prirodne vrijednosti Požeško-slavonske županije

Iako po svojoj površini spada među manje u Hrvatskoj te nema veliki broj zaštićenih lokaliteta, Požeško-slavonska županija ima veliku površinu pod zaštitom, oko 31.000 ha, što čini 17% ukupne površine.Bioraznolikost svojti i staništa Požeško-slavonske županije vrlo je značajna, zahvaljujući prije svega gorju koje okružje Požešku kotlinu s panonsko-kontinentalnom klkimom.

Leptiri požeškog kraja - Terra Papilonia

Spontano i slučajno, jedan je znatiželjnik u svome vrtu iz zabave fotografirao krasnog leptira, pa još jednog i priča je krenula. Nije bilo odustajanja. Uključila se i struka. I evo nam ispričana priča najvećeg požeškog zaljubljenika u leptire, Gorana Letića. Svi leptir prikazani su biološkim i ekološkim opisom te fotografijama koje govore više od riječi. Po stručnim i estetskim kriterijima po prvi put se predstavlja neočekivano bogata zbirka faune leptira požeškog kraja.

Gljive Požeške kotline i gorja

Područje Požeške kotline i okolnog gorja, Papuka, Psunja, Krndije, Požeške gore i Dilja po bogatstvu gljiva jedno od najzanimljivijih u Hrvatskoj i to zbog raznolikog reljefa, klimatskih obilježja i geološke raznolikosti koja je uvjetovala raznolik razvoj tala i sumskih i travnjačkih zajednica. U ovoj brošuri ukratko su opisana osnovna obilježja gljiva i navedene su  najznačajnije vrste koje se pojavljuju na ovom prostoru. Svrha izdavanja ovog priručnika je privući ljubitelje prirode, zainteresirati ih i uvesti  u očaravajući tajanstveni svijet gljiva.

Orhideje Požeške kotline i gorja

U Požeškoj kotlini i gorju orhideje nastanjuju travnjake sunčanih padina, svijetle termofilne listopadne i crnogorične šume i šikare, suhe i vlažne livade, od nizinskog do planinaskog pojasa. Na ovom području poznato je četrdesetak vrsta koje su opisane u ovoj brošuri.

Vretenca Požeške kotline i Slavonskog gorja

Publikacija Vretenca Požeške kotline i Slavonskog gorja napisana je s namjerom da ljubiteljima prirode približi te sve ugroženije kukce. Oni su kroz povijet bili predmet mističnih priča, predrasuda ali i simbol snage, odlučnosti i uspjeha. Vretenca su skupina kukaca koja je od svoje pojave u razdoblju karbona važna karika u hranidbenom lancu, a svojom prisutnošću ukazuju na bogatstvo i očuvanost eko sustava pa su u, u suvremenoj znanosti, prihvaćeni kao bioindikator praćenja stanja okoliša. Vjerujemo da će knjiga biti dodatni poticaj novim ostraživanjima, doprinos učinkovitoj zaštiti svojti i staništa te prilog očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirodnih vrijednosti Požeške kotline i Slavonskog gorja.

Invazivne biljne vrste Požeške kotline i Slavonskog gorja

Svijet je danas globalno selo. Uz sve veći intenzitet prometa ljudi i roba sve je veća i ugroza od biljnih vrsta koje se unose kao egzotične, nezavičajne, alohtone ili strane. U Požeškoj kotlini i Slavonskom gorju sve se više primjećuje pojava nekih novih biljnih vrsta koje dolaze iz drugih područja i s drugih kontinenata. Iako smo još uvijek relativno očuvan prostor ova knjiživa ima cilj upozoriti na opasnost koja danas i u budućnosti sve više prijeti našem zavičaju.

Vodozemci i gmazovi Požeške kotline i gorja

Vodozemci i gmazovi su globalno skupine koje su značajno stradale u više razdoblja u povijesti Zemlje kroz masovna izumiranja. U pojedinim erama Zemljine prošlosti čak su i dominirali planetom, a danas je opstao samo mali broj vrsta.. Njihov značaj u evoluciji je u otpornosti i prilagodljivosti na novonastale uvjete i zato nam je cilj da kroz ovakvu publikaciju napravimo pregled današnjeg stanja i uputimo na vrijednost i važnost vrsta populacija koje na našem području obitavaju. U posljednje vrijeme sve ih više ugrožava čovjek kako globalno tako i lokalno te su nužne mjere kako bi se važna područja očuvala.

Ovom brošurom opisana su osnovna obilježja vrsta koje su zabilježene, njihove fotografije i karte lokaliteta gdje su pronađene te je istaknuta njihova zakonska zaštita.

Podzemne gljive Požeške kotline i Slavonskog gorja

Prema dosadašnjim prvim saznanjima vrijednog bogatstva, raznolikosti i brojnosti nadzemnih vrsta gljiva u Slavonskom gorju, za očekivati su i vrijedni rezultati za podzemne gljive. Izazov je tim veći što do sada nije bilo nikakvih sustavnih istraživanja te su sva saznanja rezultat entuzijazma autora ove knjige, individualnih spoznaja i istraživanja tijekom posljednjih godina.

Podzemne gljive u Hrvatskoj relativno su nepoznato i neistraženo poglavlje, zato nam je zadovoljstvo napraviti polazni pregled koji će započeti otkrivati njihov tajni svijet.

Ribe Požeške kotline i Slavonskog gorja

Požeška kotlina i Slavonsko gorje kao relativno bogato i očuvano prirodno područje sa svojim staništima, šumama i vodama, vegetacijom, florom i faunom u posljednjih pedesetak godina jako izloženo pritisku čovjeka na vodene sustave što je utjecalo na smanjenje vrsta i populacija slatkovodnih riba. Većina naselja Požeštine podizana je na vodotocima jer je voda uvijek bila izvor života. Ipak, novija istraživanja pokazala su da su oni dijelovi vodotoka uzvodno od naselja još uvijek ostali relativno dobro očuvani sa svojim vrstama. To je važan podatak za buduće strategije i akcijske planove za očuvanje prirodnih slatkovodnih eko sustava. Za tu svrhu nadamo se da će i ova publikacija poslužiti donoseći pregled stanja u današnjem vremenu, što je važno za zaštitu slatkovodnih vrsta našega kraja, onih vrsta koje smo ugrozili kao i onih o kojima još uvijek ne znamo dovoljno.

Sisavci Požeške kotline i Slavonskog gorja

Požeška kotlina i Slavonsko gorje još uvijek prirodna zelena oaza istoka Hrvatske u kojoj su relativno dobro očuvana staništa i vrste. Šumski prsten okolnog gorja čini jedinstven kompleks koji je zadržao svoju izvornost i povoljne uvjete za život i razvoj brojnih vrsta, populacija, te očuvanost hranidbenih lanaca. Zato je i bilo za očekivati da će istraživanjem sisavaca ovog područja biti zabilježen značajan broj vrsta. Iako je Slavonija prije dvjestotinjak godina dominantno bila prekrivena šumama čak i do 80 % površine njihovom sječom najprije su nestale velike zvijeri poput vuka, risa, dabra, jer im se smanjio životni prostor.

Ptice Požeške kotline i Slavonskog gorja

U ovoj publikaciji  su navedene i opisane ptice koje se pojavljuju na području Požeške kotline i gorja. Svaka vrsta je opisana morfološki i ekološki, latinski naziv, hrvatski naziv, te je svaka vrsta popraćena fotografijom.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000