Javni natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica

Javni natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica

Javni natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica,   na određeno vrijeme od 33 mjeseca (do 30.06.2026.)– 1 izvršitelj

Temeljem članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (KLASA:012-03/13-01/1, URBROJ:2177/1-01-13-1 od 25. studeni 2013. god. (u daljnjem tekstu Javna ustanova) i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove (KLASA:112-01/21-02/4, URBROJ:2177/1-2-02-2-1 od 10. prosinac 2021.god.) , te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa (KLASA: 112-02/23-02/4,UBROJ:2177-1-2-02-23-1 od 06. 09. 2023.) objavljuje se

JAVNI   NATJEČAJ

za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica,   na određeno vrijeme od 33 mjeseca (do 30.06.2026.)– 1 izvršitelj

           

      Uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja šumarstva
  • radno iskustvo od 1 godine na poslovima struke
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na PC-u

           

 Opis poslova radnog mjesta:

Poslovi utvrđivanja prisutnosti i procjene stanja populacija, te planiranja i provedbe aktivnosti uklanjanja vrste Ludwigia peploides u okviru projekta „Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području Požeško-slavonske županije“

Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi)

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim

u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, original)

Prijave kandidata zaprimaju se 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni na mrežnoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije https://www.priroda-psz.hr/ najkasnije pet (5) dana prije održavanja istog.

O izvršenom izboru kandidata informacije će biti objavljene na web stranici https://priroda-psz.hr/

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu:

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 7, s naznakom: „Ne otvaraj - Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica“. 

Napomene:

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu je dužan/a dostaviti dokaze sukladno zakonu.

Popis dokumenata objavljen je na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prikupljani podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.

KLASA: 112-02/23-01/4

UBROJ:2177-1-2-02-23-2

Požega, 06. 09. 2023.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000