Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije je osnovana 2009. godine Odlukom Županijske skupštine o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije u skladu s Zakonom o zaštiti prirode. Osnivač Ustanove je Požeško-slavonska županija. Sjedište Ustanove je u Požegi, Županijska 7.

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Župan Požeško-slavonske županije.

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode.  

Zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.

Osnova njihova djelovanja je: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode.

Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti – inventarizacija sastavnica bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i periodička evaluacija stanja prirodnih vrijednosti, osiguranje održivosti korištenja prirodnih dobara, provođenje aktivnih mjera očuvanja vrsta i staništa (održavanje ili restauracija staništa, reintrodukcija vrsta i sl.)

Promicanje zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti – inventarizacija prirodnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti, praćenje i periodička evaluacija stanja vrijednosti te provođenje aktivnih mjera očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti, s naglaskom na one kulturne i tradicijske vrijednosti koje imaju utjecaj na očuvanje prirodnih vrijednosti područja. 

Suradnja s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja – komunikacija s dionicima područja, promicanje očuvanja prirode te uloga lokalne zajednice/dionika u području, informiranje lokalne zajednice o mehanizmima zaštite i mogućnostima vezanim uz njih, razvoj zajedničkih projekata i poticanje ekološki održivog razvoja područja.

Neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove. Čuvari prirode obavljaju svoju dužnost u posebnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici javne ustanove. Na čelu te unutarnje ustrojstvene jedinice nalazi se glavni čuvar prirode.

Praćenje očuvanosti prirode, odnosno vrsta i stanišnih tipova prebrojavanje je i/ili mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili stanišnoga tipa, koje se redovito provodi tijekom duljega razdoblja.

Osim podatka o vrsti i stanišnome tipu obavezno se prikupljaju i podaci o biotičkim ili abiotičkim čimbenicima koji utječu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili stanišnoga tipa, odnosno svim parametrima kojima se opisuje stanje očuvanosti.

Način na koji će se prikupljati podatci za pojedini parametar praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova određuje se zasebno za svaku vrstu (ili skupinu vrsta koje, primjerice, dijele isto stanište u isto vrijeme) te za svaki stanišni tip (ili grupu stanišnih tipova) zasebno u okviru izrade programa praćenja.

DJELATNICI
Dr.sc. Ivica SamarđićRavnateljivica.samardic@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-270
Dr.sc. Marija KovačevićGlavna čuvarica prirodemarija.kovacevic@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-247
Iva Galić, mag. biol et. chem.Viša savjetnica za poslove zaštite prirodeiva.galic@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-247
Marijana Grizelj-Paulić, upr.prav.Stručna suradnica za pravne, kadrovske i opće poslovemarijana.grizelj-paulic@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-244
David HuškaČuvar prirodedavid.huska@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-270
Kristina Ašenbrener, mag. ing. silv.Viša stručna suradnica- šumarkristina.asenbrener@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-247
Nikolina Raguž, mag. biol. exp.Viša stručna suradnica – biolog-ekolognikolona.raguz@pszupanija.hr
Telefon: 034/290-265

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000