Planovi upravljanja područjima ekološke mreže su strateški dokumenti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije izrađeni kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području određeni su ciljevi upravljanja, aktivnosti koje Javna ustanova treba provesti kako bi se definirani ciljevi ostvarili, kao i pokazatelji koji omogućavaju praćenje i prilagodljivo upravljanje. 

Planovi se odnose na razdoblje provedbe od 2022. do 2031. godine.

Planom upravljanja nastoje se na jednom mjestu sažeto i jasno prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom te, participatornim procesom utvrđene, politike i strategije, odnosno ciljeve i aktivnosti koje usmjeravaju upravljanje tim područjem, kao i upravljanje resursima Javnih ustanova.

Plan je strukturiran kroz tri glavne cjeline, počevši od uvodnog dijela i opisa konteksta upravljanja, preko opisa obilježja područja, do upravljačkog dijela koji je centralni dio plana, a uključuje viziju, ciljeve upravljanja, evaluacije stanja i akcijske planove po temama te upravljačku zonaciju (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2020). Ciljevi i mjere očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova koje se propisuju posebnim pravilnikom ugraditi će se u plan upravljanja kroz ciljeve i aktivnosti upravljanja, a veza između aktivnosti upravljanja i ciljeva i mjera očuvanja bit će prikazana u relacijskim tablicama u prilogu plana (Prilog 1). Aktivnosti upravljanja odnose na područje djelovanja Javne ustanove sukladno ZZP.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000